Kein Bild
Digitale Bibliothek

Samling af wapen för de adeliga ätter

Samling af wapen för de adeliga ätter som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarhus. Beskrifning öfver de adeliga ätters sköldemärken, hvilka finnas upptagna å Stor-furstendömet Finlands Riddarhus, jemte kort uppgift … Weiterlesen